Відбулося чергове засідання робочої групи з розробки освітньо-наукової програми спеціальності 011Освітні, педагогічні науки третього (освітньо-наукового) рівня

4 червня 2020 р. відбулося чергове засідання робочої групи з розробки освітньо-наукової програми спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки третього (освітньо-наукового) рівня. Робочу групу представляли: Лариса Семеновська ‒ доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки та андрагогіки, гарант освітньо-наукової програми; Олена Ільченко ‒ доктор педагогічних наук, завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки; Надія Шиян ‒ доктор педагогічних наук, завідувач кафедри хімії та методики викладання хімії; Володимир Мокляк ‒ доктор педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки та андрагогіки; Світлана Кікто ‒ кандидат педагогічних наук, директор Київського індустріального коледжу Київського університету будівництва і архітектури; Вікторія Опанасенко ‒ аспірантка кафедри загальної педагогіки та андрагогіки.

Зовнішніх стейкхолдерів представляли: Світлана Саяпіна ‒ доктор педагогічних наук, декан факультету гуманітарної та економічної освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; Мирослава Вовк ‒ доктор педагогічних наук, завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти імені Івана Зязюна Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; Сергій Клепко ‒ доктор філософських наук, заступник директора з науково-дослідної роботи та міжнародного співробітництва Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського; Наталія Кононец ‒ доктор педагогічних наук, доцент кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки й торгівлі».

На онлайн-засіданні було грунтовно проаналізовано проєкт освітньо-наукової програми. Лариса Семеновська зосередила увагу учасників на фахових компетентностях, змісті компонентів освітньо-наукової програми, що їх формують, та питаннях оптимізації дидактичного контенту загальноосвітніх і професійно орієнтованих дисциплін. Олена Ільченко звернула увагу на питання доступності освітньої програми для аспірантів та можливості визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах вищої освіти.

Стейкхолдер Мирослава Вовк відзначила актуальність і доцільність оновлення змісту освітньо-наукової програми, позитивно оцінила її специфіку, зауважила, що результати навчання відбивають галузевий і регіональний контексти розбудови педагогічної освіти та освіти дорослих.

Стейкхолдер Сергій Клепко відзначив, що освітньо-наукова програма базується на методологічних засадах філософії освіти, удосконалюється з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності та ринку праці, зауважив щодо важливості фундаменталізації професійно-педагогічної підготовки аспірантів до організації суб’єкт-суб’єктного навчально-виховного процесу в руслі динамічних трансформацій освітніх систем.

Стейкхолдер Світлана Саяпіна акцентувала, що освітньо-наукова програма забезпечує принцип «навчання через дослідження»; спрямована на активізацію зусиль здобувачів освіти, викладачів та наукових керівників стосовно впровадження механізмів інтернаціоналізації та академічної мобільності.

Стейкхолдер Наталя Кононец зауважила, що в умовах сьогодення майбутній викладач закладу вищої освіти має бути підготовлений до впровадження дистанційного навчання, об’єктивно оцінювати навчальні й розвиваючі можливості комп’ютерних програм для реалізації всіх напрямів науково-педагогічної діяльності.

Студентка Вікторія Опанасенко висловила побажання щодо забезпечення можливості підвищення рівня іншомовної компетентності та набуття соціальних навичок у сфері освіти.  

You may also like...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *