На кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки відбулася настановча конференція з практики

15 лютого 2021 р. в режимі відеоконференції Zoom відбулася настановча конференція з виробничої педагогічної практики у вищій школі для здобувачів освітнього ступеня «магістр» заочної форми навчання спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Керівник практики – доцент Володимир Мокляк – ознайомив магістрантів з робочою програмою практики й основними вимогами.

Основними завданнями практики є: поглиблення й удосконалення теоретичних знань студентів з психолого-педагогічних дисциплін, їх узагальнення та систематизація; формування професійної готовності магістрантів до науково-педагогічної діяльності у ЗВО; озброєння майбутніх магістрів уміннями системно-структурного аналізу практичної педагогічної діяльності; забезпечення єдності навчально-теоретичного, практичного і наукового компонентів у підготовці майбутніх викладачів ЗВО; формування у студентів-практикантів професійних вмінь і навичок, необхідних для організації взаємодії і спілкування в педагогічному процесі на рівні співробітництва і співтворчості.

На конференції конкретизовано практично-дослідницькі завдання, обговорено особливості й узгоджено терміни подання звітної документації.

You may also like...