Аспіранти кафедри загальної педагогіки та андрагогіки – співавтори колективної монографії

Вийшла друком монографія: Розвиток гуманістичних ідей у неперервній освіті: від Григорія Сковороди до сучасного педагога-новатора : колект. наук. монографія / за заг. та наук. ред. д-ра пед. наук Н. І. Білик ; редколегія : В. В. Зелюк, М. О. Кириченко, В. В Пилипенко, З. В. Рябова та ін. Полтава; Київ: ПАНО ім. М. В. Остроградського, 2023. 542 с.

DOI: https://doi.org/10.33272/M20231

URL:http://pano.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/monografiia_skovoroda_2023.pdf

4 квітня вийшло в світ наукове видання, співавторами якого виступили аспіранти кафедри загальної педагогіки та андрагогіки. Опубліковані в монографії статті – підсумок участі аспірантів у виконанні в межах робочого часу тематичного плану науково-дослідної роботи кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка «Єдність теорії і практики у підготовці бакалаврів, магістрів та докторів філософії в умовах реформування освіти України» (номер державної реєстрації 0121U114718). Зміст монографії об’єднаний спільною ідеєю висвітлення науково-практичного досвіду реалізації гуманістичних ідей Григорія Сковороди, запровадження інноваційної діяльності в закладах освіти, реформування освіти як у нашій країні, так і в світовому освітянському просторі. Ключові проблеми, висвітлені в монографії, обговорювалися на наукових заходах різного рівня.

Представлені в монографії результати майже чотирирічного дослідження аспірантки Марії Полякової-Лагоди висвітлюють проблему історико-хронологічного аналізу, за обґрунтованими критеріями, динамічних змін в інноваційній просвітницькій і виховній діяльності публічних бібліотек України у ХХ столітті. Обґрунтовано п’ять послідовних етапів розвитку інновацій просвітницької та виховної діяльності публічних бібліотек: І – визвольновідроджувальний (1900–1920); ІІ – українізаційно-централізаційний (1920–ті рр.); ІІІ – адміністративно-руйнаційний (1930–1945); ІV – планово-ідеологічний (1945–1990); V – стагнаційно-трансформаційний (1990–2000).

Актуальні питання з обґрунтування комплексного підходу до використання сценічних прийомів у педагогічній діяльності вчителя технологій представлені в науковій розвідці аспіранта першого курсу Олександра Зорі. Ним розкрито сутність поняття «театральна педагогіка». Описано концептуальні підходи до формування акторських якостей у вчителів основної та старшої школи. Обґрунтовано систему методів формування акторських якостей у вчителів основної та старшої школи. Визначено критерії, показники та рівні сформованості акторських якостей педагогів.

Книга може бути корисною керівникам закладів неперервної, вищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої освіти, педагогам, які налаштовані на розвиток свого професіоналізму, прагнуть до цілеспрямованих результатів, високих досягнень у навчанні та вихованні учнівської та студентської молоді.

You may also like...