Відбулося онлайн-засідання розробників освітньої програми «Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки зі стейкголдерами

21 травня 2024 р. на кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки факультету комп’ютерних наук, математики, фізики та економіки відбулася зустріч розробників освітньої програми «Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки зі стейкголдерами, в якій взяли участь: гарантка освітньої програми Олена Ільченко (докторка педагогічних наук, професорка); члени робочої групи – Володимир Мокляк (завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор), Леся Петренко (докторка педагогічних наук, професорка), Алла Хоменко (кандидатка педагогічних наук, доцентка), Андрій Кравченко (здобувач вищої освіти), Анна Фастівець (кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та фізичної терапії, ерготерапії, завідувач відділу навчально-організаційної роботи Полтавського інституту бізнесу Закладу вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»); зовнішні стейкголдери – Наталія Кононец (докторка педагогічних наук, доцентка, завідувачка аграрно-економічного відділення ВСП «Фаховий коледж управління економіки і права Полтавського державного аграрного університету»), Віктор Стрельніков (доктор педагогічних наук, професор, Полтавська академія неперервної освіти імені М. В. Остроградського), Сергій Купченко (заступник директора з навчальної роботи ВСП «Аграрно-економічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету»); випускниця освітньої програми Євгенія Дорошенко.

Учасники засідання обговорили проєкт освітньої програми «Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського) рівня, що буде представлений на вступній кампанії 2024 року.

Гарантка Олена Ільченко ознайомила присутніх зі змінами у складі робочої групи. Підкреслила особливості ОП, відмітила, що її структура і зміст відповідають вимогам Стандарту вищої освіти України зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки другого (магістерського) рівня вищої освіти та Професійного стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти». Зазначила, що цілі ОП зорієнтовані на формування у здобувачів загальних і фахових компетентностей, затребуваних сучасним ринком освітніх послуг і необхідних для здійснення професійної діяльності у галузі педагогіки вищої школи. Гарантка представила актуальні результати моніторингу якості освіти стейкголдерів і здобувачів вищої освіти, озвучила основні напрями оновлення освітньої програми на 2024 рік.

Завідувач кафедри, член робочої групи Володимир Мокляк акцентував увагу на цілях ОП, їх узгодженні з місією і основними завданнями університету. Зазначив, що мета і зміст освітньої програми чітко відповідають вимогам Професійного стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти». Також Володимир Мокляк зауважив на особливостях вступної кампанії 2024 року, зокрема для вступників на другий (магістерський) рівень вищої освіти, окремо звернув увагу на механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти в умовах військового часу. Також звернув увагу на подальше урізноманітнення форм навчання і викладання дисциплін, їх відповідність вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи.

Стейкголдерка Наталія Кононец підтримала проєкт ОП на 2024 рік. Відзначила, що під час реалізації ОП викладачами багато зроблено в напрямі створення безпечного освітнього середовища для життя і здоров’я всіх учасників освітнього процесу в умовах воєнного часу. Зазначила, що й надалі потрібно дотримуватись алгоритму дій учасників освітнього процесу під час загрози чи виникнення надзвичайних ситуацій воєнного характеру. Підкреслила також важливість неформальної освіти для ЗВО.

Стейкголдер Віктор Стрельніков позитивно охарактеризував проєкт ОП на наступний навчальний рік й акцентував увагу на потребі продовжувати й надалі позитивні практики забезпечення можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів ОП, зокрема через пропозицію широкого вибору дисциплін з вибіркової компоненти ОП за власним бажанням. Окремо підкреслив важливість національно-патріотичного виховання як складової професійної підготовки майбутніх викладачів закладів вищої освіти.

Стейкголдер Сергій Купченко підтримав проєкт ОП на 2024 рік. Підкреслив професіоналізм і об’єктивність викладачів, які забезпечують реалізацію освітньої програми. Зазначив, що при оновленні ОП, маємо звертати увагу на співвіднесення навчального навантаження з навчальних дисциплін та зміст і обсяги самостійної роботи, аби вони були для здобувачів оптимальними.

Члени робочої групи Леся Петренко, Алла Хоменко, Анна Фастівець підтримали основні напрями оновлення ОП та позитивно охарактеризували її проєкт на 2024 рік.

До обговорення також долучився здобувач вищої освіти Андрій Кравченко, випускниця освітньої програми Євгенія Дорошенко, які високо оцінили якість викладання, практичної підготовки, ресурсного забезпечення та умов навчання на ОП.

Загалом учасники засідання позитивно оцінили проєкт ОП на 2024 рік в представленій редакції і висловили підтримку щодо її реалізації в освітньому процесі.

Щиро дякуємо всім учасникам засідання за плідну співпрацю і конструктивні пропозиції, сподіваємося на продовження спільної роботи!

You may also like...