Відбулася онлайн-студія «Формування соціальних навичок (soft skills) здобувачів третього рівня вищої освіти (доктор філософії) за спеціальністю 011 “Освітні, педагогічні науки”»

26 травня 2020 р. на кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відбулася онлайн-студія «Формування соціальних навичок (soft skills) здобувачів третього рівня вищої освіти (доктор філософії) за спеціальністю 011 “Освітні, педагогічні науки”» за участі викладачів кафедри, наукових керівників, викладачів освітньо-наукової програми  і здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

Викладач освітньо-наукової програми, завідувач кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна Андрій  Ткаченко зауважив, що Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка активно впроваджує власну стратегію формування соціальних навичок аспірантів, яка базується на фундаментальних здобутках історико-педагогічної науки та сучасному освітньо-науковому вченні; підкреслив, що здобуті під час навчання соціальні навички (здатність особистості брати на себе відповідальність, працювати в критичних умовах, уміння конструктивно вирішувати конфлікти, працювати в команді, управляти своїм часом тощо) дозволяють випускникам закладу вищої освіти бути успішними в професійній діяльності, а також затребуваним на ринку праці незалежно від фаху; розкрив змістову структуру цього міждисциплінарного соціально-педагогічного явища та основні практичні засоби його реалізації.

Гарант освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» професор Лариса Семеновська зауважила, що зміст освітніх компонентів (Іноземна мова в наукові діяльності, Компетентнісний підхід в освіті, Дидактика вищої школи, Основи педагогічної майстерності викладача вищої школи, Науково-педагогічні школи України та ін.) формують в аспірантів здатність до організації особистісно орієнтованої навчально-виховної взаємодії, практичний досвід комунікації різними мовами в галузі освітніх наук, уміння виробляти індивідуальну траєкторію професійної поведінки, приймати оптимальні рішення щодо організації та управління  колективною творчою діяльністю тощо.

Завідувачка кафедри загальної педагогіки та андрагогіки, доктор педагогічних наук Олена Ільченко звернула увагу, що формуванню  соціальних навичок здобувачів третього рівня вищої освіти за спеціальністю 011 “Освітні, педагогічні науки” спряють педагогічно доцільна організація процесів навчання й виконання дисертаційної роботи, реалізація широкого спектру діагностичних процедур якості освіти, забезпечення суб’єкт-суб’єктної взаємодії між здобувачами освіти та науковими керівниками, створення індивідуальної освітньої траєкторії через процедуру вільного вибору аспірантами вибіркових компонентів навчального плану.

У ході обговорення означеної проблеми здобувачами вищої освіти були висловлені побажання щодо створення можливості піднесення рівня іншомовної компетентності як універсального інструменту вдосконалення  соціальних навичок у сфері освіти, а також поглиблення практичного аспекту психолого-педагогічної підготовки.

You may also like...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *