В університеті відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Трансформації вищої педагогічної освіти: світовий і український контекст»

16–17 листопада 2021 р. у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Трансформації вищої педагогічної освіти: світовий і український контекст». Наукове зібрання об’єднало більше 280 учасників з України і з-за кордону (Польща, Німеччина, Канада), з-поміж яких: 44 доктори наук, 63 кандидати наук, 59 аспірантів, 62 магістранти, студенти, викладачі, учителі тощо.

З вітальним словом до учасників звернулася ректорка університету професорка Марина Гриньова, яка закцентувала увагу на важливості освіти в розвитку держави, винятковій ролі вчителя в сучасному суспільстві й особливій місії саме педагогічного вишу в освітньо-науковому просторі регіону.

Завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Володимир Мокляк наголосив на основних тенденціях розвитку вищої педагогічної освіти: підвищенні освітнього рівня населення, інтернаціоналізації освіти, автономізації функціонування вишів тощо

Великий інтерес в учасників конференції викликали доповіді: завідувачки кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Анни Боярської-Хоменко («Інновації у змісті професійно-педагогічної підготовки вчителя: досвід та перспективи»),

начальника Управління Державної служби якості освіти у Полтавській області Юрія Кращенка («Інституційний аудит і сертифікація педагогічних працівників – складові зовнішньої системи забезпечення якості повної загальної середньої освіти»),

доцентки кафедри педагогіки та суспільних наук ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Наталії Кононец («Принцип автономного навчання як ключовий принцип реалізації ресурсно-орієнтованого навчання дисципліни “Тайм-менеджмент у професійній діяльності викладача вищої школи”»),

заступника директора з науково-дослідної роботи та міжнародного співробітництва Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського Сергія Клепка («Проблеми освіти у полі відкритої науки»), викладачки німецької мови у Studienkolleg Germany при Магдебурзькому університеті імені Отто фон Ґеріке (Німеччина) Юлії Кобзар («Умови вступу до німецьких вишів абітурієнтів з інших країн»), завідувача кафедри культурології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Олександра Лук’яненка («Політехнічна освіта у радянській Україні доби “відлиги”: реалії педагогічних інститутів»), аспіранта кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Віталія Шафрановського («Місце і роль сучасних церковно-парафіяльних шкіл в освітній системі України»), магістра наук (фізика) Університету Монктона (Канада)Олександра Кобзаря («Специфіка організації освітнього процесу в університеті Монктона (Канада)»).

Також працювали круглі столи за тематичними напрямами роботи конференції: «Традиції та інновації професійно-педагогічної підготовки вчителя у ХХІ столітті: вітчизняний та зарубіжний досвід»; «Концептуальні положення реформування вищої педагогічної освіти в нормативних документах»; «Методолого-теоретичні й методичні засади виховання молоді»; «Українська система вищої педагогічної освіти: історична ретроспектива»; «Педагогічна спадщина Г. Г. Ващенка, А. С. Макаренка, В. О. Сухомлинського та інших видатних педагогів і шляхи її використання в сучасних умовах»; «Реалізація основних принципів якісної підготовки фахівців у закладах вищої педагогічної освіти»; «Дистанційне навчання як альтернативна форма організації освітнього процесу у вишах».

Фундаментальні виступи учасників, цікаві дискусії, різноманіття напрямів наукових розвідок засвідчили актуальність заявленої проблематики, що корелює з темою кафедри загальної педагогіки та андрагогіки «Єдність теорії і практики у підготовці бакалаврів та магістрів в умовах реформування освіти України” (державний реєстраційний номер 0117U003226)».

You may also like...