У ПНПУ імені В. Г. Короленка акредитовано освітньо-професійну програму «Середня освіта (Інформатика та мова і література (англійська)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

30 травня 2023 р. на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти ухвалили позитивне рішення щодо акредитації освітньо-професійної програми «Середня освіта (Інформатика та мова і література (англійська)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка.

Експертна група на чолі з доценткою Світланою Карплюк (Technicum Programisetyczne INFOTECH w Bialymstoku (Polska)) працювала у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка з 9 до 11 березня 2023 р. у віддаленому (дистанційному) режимі з використанням технічних засобів відеозв’язку.

Комісія підкреслила злагоджену взаємодію й високий професіоналізм у діяльності всіх структурних підрозділів закладу вищої освіти, очолюваного ректоркою професоркою Мариною Гриньовою та факультету комп’ютерних наук, математики, фізики та економіки на чолі з деканкою Тетяною Барболіною.

Як підсумок сильних сторін і позитивних практик освітньо-професійної програми експертна група визначила: ОП «Середня освіта (Інформатика та мова і література (англійська))» враховує сучасні тенденції розвитку науки й техніки, оскільки у ній вдало й гнучко використано досвід та досягнення ЗВО щодо підготовки фахового вчителя інформатики, англійської мови та зарубіжної літератури, яких потребує Полтавщина; ОП є комплексною, міждисциплінарною та багатопрофільною, а також містить збалансований обсяг теоретичного й практичного навчання; ОП характеризується чіткістю формулювання та зрозумілістю цілей, визначеним фокусом, підпорядкованістю певній логіці навчання й викладання.

ЕГ відзначила належне дотримання принципів академічної доброчесності, що забезпечується відповідними нормативними документами, підписанням здобувачами Декларації про академічну доброчесність, а також вивченням ОК «Університетська освіта та академічне письмо», проведенням різноманітних заходів, перевіркою на плагіат курсових робіт системою Unicheck та StrikePlagiarism.

Також у висновку зазначено, що сильною стороною є: система роботи з формування соціальних навичок здобувачів (робота в команді, взаємодія в соціальних мережах, розвиток комунікативних компетентностей, креативність тощо); наявна інтернаціоналізація освітнього процесу, практика гостьових лекцій, система, що забезпечує побудову гнучких індивідуальних освітніх траєкторій, кар’єрний розвиток, професійне виховання, активне суспільне життя колективу; актуальність і сучасність матеріально-технічної бази і предметного середовища, що постійно вдосконалюються під потреби спеціальності та розвиваються із використанням авторських доробків НПП.

Високу оцінку отримала діяльність в напрямі розвитку ОП органів студентського врядування та різноманітних Центрів і служб правової й соціально-психологічної підтримки здобувачів освіти.

Професорсько-викладацький склад кафедри математичного аналізу та інформатики на чолі з завідувачем професором Миколою Сєровим та гарантом освітньо-професійної програми доцентом Олександром Мамоном висловлюють щиру вдячність усім членам експертної комісії, зокрема доцентці Світлані Карплюк, доцентці Віолетті Панченко та Катерині Кузьмич, а також членам галузевої експертної ради, колективу університету, академічній спільноті, стейкголдерам, які активно долучилися до акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Інформатика та мова і література (англійська)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Запрошуємо майбутніх абітурієнтів здобути якісну освіту в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка за акредитованою освітньою програмою.

You may also like...