На кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки відбувся міжкафедральний науковий семінар «Формування готовності здобувачів вищої освіти до професійно орієнтованого іншомовного спілкування»

2 травня 2023 р. на кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відбувся міжкафедральний науковий семінар для наукових керівників та аспірантів «Формування готовності здобувачів вищої освіти до професійно орієнтованого іншомовного спілкування» із залученням викладачів кафедр психології й хімії та методики викладання хімії.

Проректор з наукової роботи професор Василь Фазан відзначив, що глобалізаційні й євроінтергаційні процеси призводять до трансформації вимог до сучасного фахівця, однією з ключових є наявність у нього готовності до усної й писемної комунікації на професійну тематику.

Завідувачка кафедри хімії та методики викладання хімії, професорка, докторка педагогічних наук Надія Шиян висловила думку, що з огляду на реформу вищої школи актуальними є дослідження стосовно нових методів і форм підготовки фахівців для різних державних та приватних підприємств, установ і організацій, зокрема на часі є розробка технологій, націлених на розвиток іншомовної підготовки студентів бакалаврату, як-от технологія формування готовності майбутніх бакалаврів права до професійно орієнтованого іншомовного спілкування.

Професорка Лариса Семеновська схарактеризувала основні причини недостатнього рівня іншомовної компетентності у випустників ЗВО, з огляду на те, що ринок праці вимагає від сучасного фахівця володіння іноземною мовою на рівні В1–В2 згідно із «Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти».

Завідувач кафедри педагогіки та андрагогіки, професор, доктор педагогічних наук Володимир Мокляк зауважив, що, судячи з того, що у сучасній вищій школі курс іноземної мови за професійним спрямуванням передбачено переважно лише для опанування студентами першого курсу, недостатню увагу приділяється процесові формування готовності до комунікації іноземною мовою студентами, які завершили опанування названий навчальний курс, тому, беручи до уваги автомонію університетів, варто було б запропонувати запровадити хоча б факультативний курс для продовження формування зазначеної готовності старшокурсниками.

Очільниця відділу інноваційної діяльності та міжнародних зв’язків, доцентка кафедри психології, кандидатка педагогічних наук Ірина Когут зауважила, що не викликає жодних сумнівів позитивний вплив академічних обмінів і програм на процес формування відкритого іншомовного комунікативного середовища, зокрема не можна переоцінити їхню роль у процесі удосконалення іншомовної компетентності учасників таких видів освітньої діяльності.

Аспірантка IV року навчання спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Юлія Перебийніс висвітлила практичне значення упровадження авторської технології, націленої на формування готовності майбутніх бакалаврів права до професійно орієнтованого іншомовного спілкування та педагогічних умов її реалізації у навчальний процес закладів вищої юридичної освіти й розкрила специфіку її апробації та упровадження.

В обговоренні взяли участь: доктори педагогічних наук, професори Олена Ільченко, Леся Петренко, Валентина Цина, кандидати педагогічних наук, доценти Алла Хоменко, Іван Кравченко, Петро Артюшенко, аспіранти І року навчання спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Юлія Брах, Вадим Василевський, Дмитро Дроздов, Анна Журенко, Валерія Захарова, Владислав Каун, Ярина Коваленко, Анастасія Кокарєва, Яна Махова, Роман Піддубний, Ірина Сліпченко, Станіслав Тарєлко.

Учасники міжкафедрального наукового семінару визначили перспективні напрями подальших наукових розвідок: розвиток готовності майбутніх випускників закладів вищої освіти у європейській та світовій практиці, оновлення дидактичного забезпечення процесу навчання іноземної мови у вищій школі із урахуванням суспільних трансформацій та удосконалення лінгвопрофесійної підготовки студентів усіх спеціальностей в умовах діджиталізації освітнього процесу.

You may also like...