На кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки відбувся науковий семінар на тему «Особливості підготовки й презентації наукових результатів дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії»

1 листопада 2022 р. з застосуванням сервісу відеоконференцій Zoom на розширеному засіданні кафедри загальної педагогіки та андрагогіки відбувся міжкафедральний науковий семінар на тему «Особливості підготовки й презентації наукових результатів дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії».

Проректор з наукової роботи професор Василь Фазан звернув увагу присутніх на чинні норми Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії» від 12 січня 2022 р. № 44. Корисним для здобувачів наукового ступеня «доктор філософії» є використання норм Положення «Про атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка».

Професор Олена Ільченко закцентувала увагу присутніх на тому, що, відповідно до законодавства, випускники аспірантури зобов’язані вчасно захистити свої наукові результати. Велике значення має логічно й змістовно виписаний поняттєво-категоріальний апарат дослідження.

Доцент Іван Кравченко схарактеризував специфіку аналізу змістового наповнення підготовки фахівців різних спеціальностей. Також важливим для аспірантів є застосування компетентностей, набутих під час опанування освітнього складника освітньо-наукової програми.

Завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки доцент Володимир Мокляк наголосив на важливості дисертацій у руслі реалізації концепції «Нової української школи». Обов’язковим має бути дотримання аспірантами принципів академічної доброчесності, перевірка рукописів дисертацій комп’ютерними програмами на унікальність тексту.

Доцент Леся Петренко розкрила специфіку проєктної компетентності здобувачів вищої освіти, що втілюється в інноваційних STEM-технологіях. На думку Лесі Миколаївни, актуальними є дисертації, тематика яких пов’язана з застосуванням в освітньому середовищі саме інноваційних технологій.

Професор Лариса Семеновська закцентувала увагу присутніх на критеріях як особливій категорії в педагогічних дослідженнях. Корисним для дисертацій є доцільний вибір тих чи тих критеріїв, а також вимоги, що забезпечують їх інформативність.

Доцент Алла Хоменко наголосила на важливості педагогічних умов – категорії, що визначається як система певних форм, методів, матеріальних умов, реальних ситуацій, що об’єктивно склалися чи суб’єктивно створених, необхідних для досягнення конкретної педагогічної мети.

Професор Валентина Цина репрезентувала види моделей у педагогічних дослідженнях відповідно до класифікаційних ознак, розкрила роль статистичних критеріїв для оцінки вірогідності результатів експериментів.

Професор Павло Хоменко обґрунтував актуальність низки досліджень, яку виконують аспіранти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки на факультеті фізичного виховання, адже пріоритетними загальнолюдськими й національними цінностями, що визначають соціально-економічну політику цивілізованих країн, є здоров’я і формування здорового способу життя кожної людини.

Професор Оксана Корносенко підкреслила важливість апробації результатів наукових досліджень у фахових вітчизняних, зарубіжних періодичних, виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science Core Collection, а також шляхом участі в конференціях різного рівня з публікацією тез у збірниках матеріалів конференцій.

Доцент Оксана Даниско висвітлила чинні вимоги до дисертацій, особливості формування разових спеціалізованих учених рад, специфіку підготовки супровідних документів від моменту презентації наукових результатів до захисту.

Науковий семінар викликав інтерес та дискусію з-поміж аспірантів, присутніх на засіданні (Віталій Шафрановський – науковий керівник професор Василь Фазан; Максим Прилуцький – науковий керівник професор Павло Хоменко; Тетяна Бондаренко – науковий керівник доцент Володимир Мокляк; Алла Кобобел – науковий керівник професор Олена Ільченко; Олександр Москаленко – науковий керівник доцент Леся Петренко; Людмила Савенко – науковий керівник професор Лариса Семеновська; Марія Полякова-Лагода – науковий керівник професор Валентина Цина).

You may also like...