На засіданні разової спеціалізованої вченої ради відбувся публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Юлії Перебийніс

7 вересня 2023 р. у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка відбулося засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 44.053.029, створеної відповідно до Наказу ректора про створення разової спеціалізованої вченої ради № 27-А від 30.06.2023 р. Публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) випускниці аспірантури Юлії Перебийніс (галузь знань 01 Освіта/Педагогіка зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки) відбувся з використанням засобу відеозв’язку Zoom.

Здобувачка успішно захистила дисертацію на тему «Формування готовності майбутніх бакалаврів права до професійно орієнтованого іншомовного спілкування», виконану під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Надії Шиян.

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Володимир Мокляк.

Офіційні опоненти: Малихін Олександр Володимирович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу дидактики Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України; Кондрашова Ольга Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри лінгводидактики та журналістики Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Рецензенти: Семеновська Лариса Аполлінаріївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Когут Ірина Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

П

ряма трансляція заходу відбувалась на офіційному УouТube-каналі ПНПУ імені В.Г. Короленка: https://www.youtube.com/watch?v=nPia53Qpwkg&t=5s

Наукове дослідження Юлії Перебийніс – розв’язання важливої проблеми підвищення якості іншомовної підготовки майбутніх бакалаврів права, забезпечення набуття ними системи відповідних компетентностей, що уможливлює їхню конкурентоспроможність на ринку праці і прищеплює їм звичку до використання автентичних інформаційних ресурсів з метою самоосвіти упродовж життя.

You may also like...