Відбулося засідання робочої групи з оновлення освітньо-професійної програми “Середня освіта (Математика)” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.04 Середня освіта (Математика) та стейкголдерів

24 травня 2022 року у режимі відеоконференції відбулося засідання робочої групи з оновлення освітньо-професійної програми “Середня освіта (Математика)” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.04 Середня освіта (Математика) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за активної участі зацікавлених роботодавців.

Гарант ОП Оксана Москаленко, доцентка кафедри загальної фізики і математики, презентуючи проєкт оновленої редакції освітньої програми, схарактеризувала мету, предметну область, профіль, фокус та особливості ОП, ознайомила учасників зібрання з можливостями працевлаштування та подальшого навчання випускників, закцентувала увагу на програмних компетентностях та програмних результатах навчання, наголосила на оновленому переліку компонент освітньої програми та їх логічній послідовності, а також на формах атестації.

Декан фізико-математичного факультету доцентка Тетяна Барболіна зазначила, що структурно-логічна схема освітньої програми відображає для освітніх компонентів ОП ключові зв’язки, внутрішню єдність та розвивальну наступність, а матриці відповідності засвідчують достатню повноту взаємопроєктування між результатами навчання та компетентностями, їх узгодженості з дескрипторами НРК.

Члени робочої групи професор Микола Сєров та доцентка Любов Черкаська підкреслили, що в основу даної освітньої програми покладено компетентнісний, діяльнісний та студентоцентрований підходи, і це достатньо повно віддзеркалюється в блоках загальних і фахових комптентностей та програмних результатах навчання.

Заступник директора з навчально-виховної роботи Полтавського ліцею № 6 “Лідер” Наталія Саєнко відмітила, що зосередження уваги в освітній програмі на підготовці вчителів математики старшої школи є слушним та відповідає викликам часу. Цю думку одностайно підтримали присутні на онлайн-засіданні стейкголдери Валерій Шульга, директор Полтавського ліцею імені А. С. Макаренка, Валентина Артюшенко, заступник директора з навчально-виховної роботи Полтавської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 37, та Юрій Петренко, заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Скороходівської селищної ради. У цілому стейкголдери позитивно оцінили пропонований проєкт ОП, зокрема, й посилення блоку педагогічних практик у старшій школі.

На думку магістранток Ольги Бариш та Світлани Юхименко, пропонована структура ОП та наявність дисциплін за вибором студента створюють хорошу можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти.

Гарант ОП Оксана Москаленко, робоча група та присутні стейкголдери схвалили пропоновану редакцію ОП та ухвалили рішення оприлюднити цей проєкт на сайті кафедри для подальшого вдосконалення освітньо-професійної програми.

You may also like...