Здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 Економіка склали атестаційні екзамени

17 та 20 червня 2022 р. студенти 4 курсу денної і заочної форм навчання склали атестаційні екзамени з професійної підготовки за спеціальністю 051 Економіка на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Економіка».

Членами екзаменаційної комісії були: завідувач кафедри політекономії, доцент Сергій Степаненко (голова), докторка економічних наук, професорка Лариса Яковенко, кандидатка економічних наук, доцентка Тетяна Непокупна. На екзамені була присутня стейкголдер – кандидатка економічних наук, директорка комунальної установи «Агенція місцевого розвитку територіальних громад Полтавського району» Юлія Попова. Функції технічного секретаря виконувала старший лаборант кафедри політекономії Олена Годзь.

Атестаційний екзамен для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» проводився в усній формі, в онлайн форматі із застосуванням можливостей платформи Zoom.

Кожний білет атестаційного екзамену містив чотири випробувальні компоненти: три теоретичних питання із дисциплін професійного циклу підготовки, четверте – задачу, розв’язання яких дозволило атестаційній комісії оцінити рівень сформованості інтегральної компетентності студента-випускника.

Атестаційний екзамен спрямовано на перевірку теоретичних знань та практичних вмінь, набутих студентами протягом навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» з усіх освітніх компонентів професійної підготовки, засвоєння яких дозволяє скласти достатньо повне уявлення щодо сформованості інтегральної компетентності у здобувачів освітньої програми, а саме: здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері економіки та у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки.

У цілому, студенти продемонстрували достатній рівень теоретичних знань та практичних вмінь, що свідчить про їхню готовність і до подальшого навчання, і до професійної самореалізації на ринку праці.

You may also like...