В університеті відбувся міжкафедральний науковий семінар «Дидактичні умови моніторингу якості освіти майбутніх магістрів стоматології у навчальному середовищі університету»

23 січня 2024 р. з залученням викладачів кафедр загальної педагогіки та андрагогіки, педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна, ботаніки, екології та методики навчання біології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відбувся міжкафедральний науковий семінар для наукових керівників та аспірантів «Дидактичні умови моніторингу якості освіти майбутніх магістрів стоматології у навчальному середовищі університету».

Докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна, членкиня-кореспондентка НАПН України Марина Гриньова закцентувала увагу на змінах для забезпечення динамічного розвитку соціальної сфери, сфери медицини та охорони здоров’я, що зумовлено необхідністю модернізації вищої освіти на засадах інтеграції інноваційних педагогічних ідей і моніторингу та оцінювання її якості. У зв’язку з цим сьогодні стає особливо актуальною проблема моніторингу якості освіти у навчальному середовищі університету, оскільки українське суспільство функціонує в системі ринкових відносин, а система освіти та охорони здоров’я – в умовах трансформації, у тих умовах, коли пріоритетними якостями виступають професійна компетентність, рівень загальнокультурної, комунікативної, організаційної, медико-технологічної підготовки, готовності виконувати професійні функції.

Спікер семінару, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Володимир Мокляк зосередив увагу присутніх на проблемі моніторингу якості освіти у навчальному середовищі університету, що в науково-педагогічній теорії досліджена недостатньо, бракує досліджень, які б розглядали цю проблему у площині дидактики.

Докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна Олена Жданова-Неділько наголосила на важливості у визначенні, обґрунтуванні та експериментальній перевірці ефективності дидактичних умов моніторингу якості освіти у навчальному середовищі університету.

Докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Леся Петренко у своєму виступі вказала, що це дуже актуальна тема, оскільки якість навчання та освіти в університетах визначається багатьма факторами. Застосування дидактичних методик для моніторингу та поліпшення якості освіти може включати в себе різноманітні аспекти.

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна Сергій Школяр обґрунтував, що деякі дидактичні методи включають в себе використання інноваційних технологій, що може покращити доступність та ефективність навчання. Використання віртуальної реальності, онлайн-ресурсів та інших технологій може зробити навчання цікавішим та ефективнішим.

Кандидатка педагогічних наук, старша викладачка кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна Ірина Бабенко змістовно охарактеризувала, що деякі дидактичні методики акцентують увагу на розвитку практичних навичок, які можуть бути безпосередньо застосовані в реальному житті та професійній діяльності.

Кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Алла Хоменко наголосила на актуальності означеної проблеми у світі, де глобальна конкуренція зростає, університети повинні забезпечувати високу якість освіти для підготовки конкурентоспроможних фахівців. Моніторинг якості дозволяє університетам виявляти та вирішувати проблеми в процесі навчання для покращення результативності здобувачів вищої освіти.

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна Андрій Ткаченко закцентував увагу на системах засобів і прийомів, які використовуються в освітньому процесі для забезпечення ефективного навчання та розвитку здобувачів вищої освіти.

В обговоренні також узяли участь й інші науковці: доктор педагогічних наук, професор проректор з наукової роботи Василь Фазан, доктори педагогічних наук, професори Марини Дяченко-Богун, Олена Ільченко, Лариса Семеновська, Валентина Цина, кандидати педагогічних наук, доценти Іван Кравченко, Петро Артюшенко, кандидатка економічних наук, доцентка Оксана Большая, кандидати педагогічних наук, асистентка Алла Барбінова, доцентка Ніна Пивовар.

Учасники міжкафедрального наукового семінару визначили перспективні напрями подальших досліджень: розробка теоретико-методичних засад використання педагогічної кваліметрії, новітніх цифрових технологій для моніторингу якості освіти у навчальному середовищі університету, моніторингу особистісно-розвивального та інноваційно-ресурсного компонентів навчального середовища університету. Актуальною залишається проблема дидактичної підготовки науково-педагогічних працівників і працівників відділів забезпечення якості освіти ЗВО до застосування інноваційних технологій під час моніторингу якості вищої освіти, проблематика розвитку інтерактивно-цифрової системи моніторингу якості освіти ЗВО, підвищення мотивації різних груп стейкґолдерів до моніторингових процедур.

You may also like...