На кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки факультету комп’ютерних наук, математики, фізики та економіки відбулися атестаційні екзамени та захист магістерських кваліфікаційних робіт зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (освітня програма «Освітні, педагогічні науки»)

Упродовж січня 2024 р. магістранти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки денної та заочної форм навчання складали атестаційний екзамен з професійної підготовки та захищали магістерську кваліфікаційну роботу.

До складу атестаційної комісії увійшли: професорка кафедри загальної педагогіки та андрагогіки, гарантка ОП «Освітні, педагогічні науки» Олена Ільченко (голова); професор кафедри загальної педагогіки та андрагогіки, проректор з наукової роботи ПНПУ імені В. Г. Короленка Василь Фазан (член комісії); професорка кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Валентина Цина (член комісії).

Стейкголдер – Віктор Стрельніков, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри філософії і економіки освіти Полтавської академії неперервної освіти імені М. В. Остроградського (вийшов на зв’язок з використанням засобів відеозв’язку Zoom).

До білетів з атестаційного екзамену з професійної підготовки увійшли питання з педагогіки і психології вищої школи, методики викладання у вищій школі, педагогічних технологій навчання і виховання у вищій школі, суб᾽єкт-суб᾽єктних відносини викладача і студента у вищій школі.

Цікавими й продуктивними науковими дискусіями стали захисти магістерських кваліфікаційних робіт.

Магістранти представили глибокі наукові дослідження з актуальних проблем розвитку вищої освіти України як в історичній ретроспективі, так і в умовах сьогодення.

Відповідно до Положення про кваліфікаційні роботи ПНПУ імені В. Г. Короленка всі роботи здобувачів освіти пройшли належну перевірку на плагіат з допомогою системи Unicheck. Перевірка здійснена завдяки високопрофесійній діяльності бібліотеки ПНПУ імені В. Г. Короленка (директорка – Валентина Орєхова).

Усі магістерські кваліфікаційні роботи підготовлені на високому науково-методичному рівні, відповідають вимогам вищої школи. Важливим є те, що всі роботи пройшли апробацію на науково-практичних конференціях, під час проходження виробничої педагогічної практики у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка. Усі магістранти за темами наукових робіт мають публікації. Захист супроводжувався презентаціями, які увиразнювали та доповнювали аналізований матеріал.

Кафедра загальної педагогіки та андрагогіки і факультет комп’ютерних наук, математики, фізики та економіки щиро вітають випускників із успішним захистом кваліфікаційних робіт, завершенням навчання на другому рівні вищої освіти і бажають великих успіхів у подальшій професійній діяльності!

You may also like...