В університеті відбулася настановча конференція з «Виробничої педагогічної практики у вищій школі»

3 квітня 2023 р. з використанням сервісу відеозв’язку Zoom на кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки відбулася настановча конференція з «Виробничої педагогічної практики у вищій школі» для магістрантів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки освітньо-професійної програми «Освітні, педагогічні науки» заочної форми навчання (керівник практики – проф. Володимир Мокляк).

Здобувачі вищої освіти ознайомилися з робочою програмою, завданнями практики, звітною документацією. База практики – кафедра загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

Мета виробничої педагогічної практики у вищій школі за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки полягає у формуванні загальних та фахових компетентностей майбутніх фахівців у галузі педагогіки вищої школи; готовності магістрантів до виконання професійної діяльності викладача вищої школи; закріпленні та перевірці теоретичних знань, практичних умінь і навичок щодо здійснення навчально-методичної, наукової та виховної роботи в закладах вищої освіти.

Упродовж практики магістранти знайомляться з організацією управління закладом вищої освіти, залучаються до активної діяльності як викладачі та куратори академічних груп, відвідують та аналізують навчальні заняття викладачів кафедри загальної педагогіки та андрагогіки, магістрантів-практикантів, планують власну викладацьку діяльність, готуються до навчальних занять та проводять їх за розкладом у закріпленій академічній групі, оволодівають методикою проведення основних форм організації навчально-виховного процесу у вищій школі, розвивають практичні уміння формування суб’єкт-суб’єктних відносин у системі «викладач-студент» на рівні співробітництва та співтворчості тощо.

Бажаємо успіхів майбутнім магістрам освітніх, педагогічних наук на шляху професійного становлення!

You may also like...