На кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки відбувся методологічний семінар «Реалізація наукового складника освітньо-наукової програми 011 Освітні, педагогічні науки упроцесі дослідження персоналій»

5 травня 2021 р. на кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка із залученням викладачів кафедри музики відбувся методологічний семінар для аспірантів на тему «Реалізація наукового складника освітньо-наукової програми 011 Освітні, педагогічні науки у процесі дослідження персоналій» (присутні – аспіранти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Тетяна Бондаренко, Алла Кобобел, Юлія Комишан, Вікторія Опанасенко, Людмила Савенко, Наталка Черниш, Віталій Шафрановський та інші).

Професор Олена Ільченко акцентувала увагу на залученні релевантних темі дослідження методологічних підходів, зокрема біографічного, а також спеціальних методів – наративного, історико-ретроспективного, періодизації, реконструкції, науково-педагогічної екстраполяції та ін.

Доцент Іван Кравченко наголосив на важливості дослідження персоналій з-поміж інших історико-педагогічних досліджень та залученні необхідного позитивного досвіду для розвитку вітчизняної системи освіти.

Доцент Володимир Мокляк зауважив, що не дуже часто дослідники звертаються до персоналій, адже написання такої дисертації – це надскладне завдання, яке потребує дослідницьких умінь і правильної інтерпретації отриманих результатів. Проте аспіранти й докторанти кафедри загальної педагогіки та андрагогіки працюють над такими науковими розвідками, у поле зору вчених потрапили М. Остроградський, І. Котляревський, П. Загайко, Г. Ващенко та інші.

Доцент Леся Петренко підкреслила важливість і складність написання дисертацій, що стосуються педагогічних персоналій, і наголосила на суттєвій ролі архівних документів у джерельній базі таких наукових розвідок.

Доцент Наталія Пусепліна репрезентувала роль музеїв у вивченні персоналій.

Професор Лариса Семеновська підкреслила, що вивчення персоналій входить до орієнтовного переліку дисертаційних досліджень зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, окреслила специфіку визначення поняттєво-категоріального апарату досліджень і відзначила важливість вивчення персоналій для поступального розвитку педагогічної науки.

Професор Наталія Сулаєва розкрила зміст основних нормативно-правових документів, що стосуються підготовки докторів філософії («Порядок проведення експерименту з присудження наукового ступеня доктора філософії», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України 6 березня 2019 р. за № 167, «Порядок присудження наукових ступенів», затверджений постановою Кабінету Міністрів України 24 липня 2013 року за № 567, «Вимоги до оформлення дисертації», затвердженим наказом МОН України 12 січня 2017 р. за № 40 та ін.).

Професор Василь Фазан розповів про практичне значення досліджень, неодмінний зв’язок педагогічної теорії й освітньої практики.

Доцент Алла Хоменко розкрила значення тлумачення ключових категорій, а також важливість для аспірантів їх розуміння.

Професор Валентина Цина презентувала специфіку оприлюднення результатів досліджень у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах даних, фахових журналах, збірниках матеріалів конференцій.

Доценти Наталія Дем’янко, Олена Лобач, Вікторія Ірклієнко наголосили на важливості періодизації й доборі відповідних критеріїв, систематизації джерельної бази, виокремленні основних педагогічних ідей відомих діячів, реалізації досліджень в руслі науково-дослідних тем кафедр, зареєстрованих в УкрІНТЕІ.

You may also like...