ВІДБУЛОСЯ ОНЛАЙН-ЗАСІДАННЯ РОЗРОБНИКІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ ЗІ СТЕЙКГОЛДЕРАМИ

16 травня 2023 р. на кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки факультету комп’ютерних наук, математики, фізики та економіки відбулася зустріч розробників освітньої програми «Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки зі стейкголдерами, в якій взяли участь: гарантка освітньої програми – Олена Ільченко (доктор педагогічних наук, професор); члени робочої групи – Володимир Мокляк (завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор), Леся Петренко (доктор педагогічних наук, професор), Алла Хоменко (кандидат педагогічних наук, доцент), Вікторія Саранча (здобувач вищої освіти), Марина Каунова (здобувач вищої освіти), Анна Фастівець (кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка відділу навчально-організаційної роботи Полтавського інституту бізнесу ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»); зовнішні стейкголдери – Наталія Кононец (доктор педагогічних наук, доцент, завідувачка аграрно-економічного відділення ВСП «Фаховий коледж управління економіки і права Полтавського державного аграрного університету»), Віктор Стрельніков (доктор педагогічних наук, професор, Полтавська академія неперервної освіти імені М. В. Остроградського), Сергій Купченко (заступник директора з навчальної роботи ВСП «Аграрно-економічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету»), Іванна Йонник-Марченко (викладач спеціальних дисциплін, Державний навчальний заклад «Гадяцьке вище професійне аграрне училище», випускниця ОП «Освітні, педагогічні науки»).

Учасники засідання обговорили проєкт освітньої програми «Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського) рівня, що буде представлений на вступній кампанії 2023 року.Гарантка Олена Ільченко ознайомила присутніх зі змінами у складі робочої групи. Підкреслила особливості ОП, відмітила, що її структура і зміст відповідають вимогам Стандарту вищої освіти України зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки другого (магістерського) рівня вищої освіти та Професійного стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти». Зазначила, що цілі ОП зорієнтовані на формування у здобувачів загальних і фахових компетентностей, затребуваних сучасним ринком освітніх послуг і необхідних для здійснення професійної діяльності у галузі педагогіки вищої школи. Гарантка представила актуальні результати моніторингу якості освіти стейкголдерів і здобувачів вищої освіти, озвучила основні напрями оновлення освітньої програми на 2023 рік.

Завідувач кафедри, член робочої групи Володимир Мокляк акцентував увагу на цілях ОП, їх узгодженні з місією і основними завданнями університету. Зазначив, що зміст ОП відповідає об’єкту і цілям, а її освітні компоненти у повній мірі забезпечують програмні результати навчання. Також Володимир Мокляк зауважив на особливостях вступної кампанії 2023 року, зокрема для вступників на другий (магістерський) рівень вищої освіти, окремо звернув увагу на створенні безпечного освітнього середовища для життя і здоров’я всіх учасників освітнього процесу в умовах військового часу, на механізмах освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти.

Стейкголдер Наталія Кононец підтримала проєкт ОП на 2023 рік. Відмітила, що під час реалізації ОП викладачами багато зроблено в напрямі забезпечення поєднання навчання і досліджень здобувачів, зокрема через їх участь у наукових конференціях, конкурсах, воркшопах, публікацію наукових статей тощо. В якості подальшого удосконалення ОП прозвучала рекомендація активніше залучати магістрантів до наукових зібрань, які проводить ВСП «Фаховий коледж управління економіки і права Полтавського державного аграрного університету».

Стейкголдер Віктор Стрельніков позитивно охарактеризував проєкт ОП на наступний навчальний рік й акцентував увагу на потребі подальшого продовження позитивних практик інтернаціоналізації освітнього процесу, зокрема через участь в міжнародних стажуваннях, підвищеннях кваліфікації, міжнародних проєктах і грантових програмах тощо.

Стейкголдер Сергій Купченко підтримав проєкт ОП на 2023 рік. Підкреслив професіоналізм і об’єктивність викладачів, які забезпечують реалізацію освітньої програми. Зауважив на важливості формування у випускників освітньої програми таких навичок і вмінь, як: робота з ПК, вміння планувати і розподіляти власний час, уміння самокритики і критики.

Члени робочої групи – Леся Петренко, Алла Хоменко, Анна Фастівець підтримали основні напрями оновлення ОП та позитивно охарактеризували її проєкт на 2023 рік.

До обговорення також долучилися здобувачі вищої освіти Вікторія Саранча, Марина Каунова, випускниця освітньої програми Іванна Йонник-Марченко, які високо оцінили якість викладання, практичної підготовки, ресурсного забезпечення та умов навчання на ОП.

Загалом учасники засідання позитивно оцінили проєкт ОП на 2023 рік в представленій редакції і висловили підтримку щодо її реалізації в освітньому процесі. Щиро дякуємо всім учасникам засідання за плідну співпрацю і конструктивні пропозиції, сподіваємося на продовження спільної роботи!

You may also like...