На кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки факультету комп’ютерних наук, математики, фізики та економіки відбулися атестаційні екзамени та захист магістерських кваліфікаційних робіт зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (освітня програма «Теорія і практика STEM-освіти»)

За ініціативи ректорки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка професорки Марини Гриньової було відкрито нову і перспективну освітню програму другого (магістерського) рівня вищої освіти «Теорія і практика STEMосвіти» (випускова – кафедра загальної педагогіки та андрагогіки факультету комп’ютерних наук, математики, фізики та економіки).

Упродовж січня 2024 р. магістранти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки освітньої програми «Теорія і практика STEM-освіти» денної форми навчання складали атестаційний екзамен з професійної підготовки та захищали магістерські кваліфікаційні роботи.

До складу атестаційної комісії увійшли: професорка кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Леся Петренко (голова); завідувач кафедри, гарант ОП «Теорія і практика STEM-освіти», професор кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Володимир Мокляк (член комісії); доцент кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Алла Хоменко (член комісії).

Стейкголдер – Наталія Кононец, докторка педагогічних наук, доцентка, завідувачка аграрно-економічного відділення ВСП «Фаховий коледж управління, економіки і права Полтавського державного аграрного університету».

До білетів з атестаційного екзамену з професійної підготовки увійшли питання з педагогіки і психології вищої школи, теорії і методики STEM-освіти, технології формування сучасного освітньо-наукового середовища, STEM технологій у позашкільній освіті.

Цікавими й продуктивними науковими дискусіями стали захисти магістерських кваліфікаційних робіт.

Магістранти представили цікаві наукові дослідження з актуальних проблем розвитку STEM-освіти, впровадження STEM-технологій в умовах сьогодення.

Відповідно до Положення про кваліфікаційні роботи ПНПУ імені В. Г. Короленка всі роботи здобувачів освіти пройшли належну перевірку на плагіат з допомогою системи Unicheck. Перевірка здійснена завдяки високопрофесійній діяльності бібліотеки ПНПУ імені В. Г. Короленка (директорка – Валентина Орєхова).

Усі магістерські кваліфікаційні роботи підготовлені на високому науково-методичному рівні, відповідають вимогам вищої школи. Важливим є те, що всі роботи пройшли апробацію на науково-практичних конференціях, під час проходження практик. Усі магістранти за темами наукових робіт мають публікації. Захист супроводжувався презентаціями, які увиразнювали та доповнювали аналізований матеріал.

Ректорка Марина Гриньова, голова Ради з організації виховної діяльності Людмила Гомля, деканка факультету комп’ютерних наук, математики, фізики та економіки Тетяна Барболіна, заступниця декана Людмила Матяш прийшли підтримати перший випуск магістрів освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Теорія і практика STEMосвіти».

Марина Гриньова привітала магістрантів з успішним захистом, запросила на навчання до аспірантури і побажала випускникам творчих успіхів та подальшого професійного зростання.

Кафедра загальної педагогіки та андрагогіки і факультет комп’ютерних наук, математики, фізики та економіки щиро вітають випускників із успішним захистом кваліфікаційних робіт, завершенням навчання на другому рівні вищої освіти і бажають великих успіхів у подальшій професійній діяльності!

You may also like...