Відбулося засідання робочої групи з оновлення освітньо-професійної програми для підготовки бакалаврів за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика)

26 травня 2022 р. на фізико-математичному факультеті Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відбулося засідання робочої групи зі створення / оновлення освітньої-професійної програми «Середня освіта (Інформатика та мова і література (англійська))» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. В онлайн-заході взяли участь гарант освітньої програми, доцент кафедри математичного аналізу та інформатики Олександр Мамон та члени робочої групи: докторка фізико-математичних наук, доцентка, очільниця фізико-математичного факультету Тетяна Барболіна; кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри англійської та німецької філології Ірина Тимінська; кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри математичного аналізу та інформатики Оксана Дмитрієнко; здобувачі освіти Діана Олешко та Олександр Копил, а також стейкголдерка – заступниця директора з навчально-виховної роботи Полтавської гімназії № 21 Полтавської міської ради Полтавської області Альона Гевленко.

Під час зустрічі обговорювалися структура освітньо-професійної програми, перелік запропонованих освітніх компонент, особливості проведення навчальних та виробничих практик студентів та результати моніторингу учасників освітнього процесу і зовнішніх стейкголдерів щодо якості освітніх програм.

Так, Олександр Мамон звернув увагу на мету, підходи до навчання, компетентності та програмні результати навчання, визначені в освітньо-професійній програмі, які сприяють фундаментальній теоретичній та практичній підготовці здобувачів вищої освіти за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика).

Тетяна Барболіна наголосила, що послідовність вивчення навчальних дисциплін відповідає структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів за даною спеціальністю, а перелік та обсяг компонентів освітньої програми сприяють формуванню, зазначених у програмі, загальних і фахових компетентностей та програмних результатів навчання.

Оксана Дмитрієнко зазначила, що освітньо-професійна програма містить вибірковий освітній компонент, представлений для можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача, передбачає професійно-практичну, педагогічну та психологічну підготовку здобувачів до професійної діяльності в закладах освіти.

Ірина Тимінська наголосила на важливості введення до освітніх компонентів курсових робіт з усіх фахових методик, передбачених освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Інформатика та мова і література (англійська))». Це забезпечить закріплення студентами теоретичного і практичного матеріалу не лише з методики навчання інформатики, а й з методики навчання англійської мови та зарубіжної літератури, сприяючи якісній методичній підготовці майбутнього вчителя.

Стейкголдерка Альона Гевленко відзначила високу якість навчання студентів за освітньою програмою «Середня освіта (Інформатика та мова і література (англійська))», що виявляється на практиках здобувачів освіти та в їхній професійній діяльності, запропонувала внесення коректив щодо окремих компонентів освітньої програми.

Здобувачі освіти, Діана Олешко та Олександр Копил, окреслили переваги освітньо-професійної програми «Середня освіта (Інформатика та мова і література (англійська))», висловили задоволеність змістом та очікуваними результатами навчання.

Викладачі кафедри математичного аналізу та інформатики висловлюють подяку всім членам робочої групи за підтримку освітньо-професійної програми та сподіваються на подальшу співпрацю.

You may also like...