ПНПУ Фізико-математичний факультет
Кафедра загальної, вікової та практичної психології

Склад кафедри:

  1. Яланська Світлана Павлівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної, вікової та практичної психології;
  2. Атаманчук Ніна Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент;
  3. Дзюба Тетяна Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент;
  4. Кірічек Віктор Володимирович – старший викладач;
  5. Сизоненко Альона Віталіївна – асистент;
  6. Корнілов Олександр Володимирович - старший лаборант.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАФЕДРУ

Кафедра загальної, вікової та практичної психології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка створена у 2013 р. з метою забезпечення якості фундаментальної та фахової підготовки майбутніх учителів.

Завідувач кафедри – доктор психологічних наук, професор Яланська Світлана Павлівна.

З 2.09.2013 р. на кафедрі працює 5 штатних викладачів: доктор психологічних наук, професор Яланська Світлана Павлівна, кандидат психологічних наук, доцент Атаманчук Ніна Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент Дзюба Тетяна Михайлівна, старший викладач Кірічек Віктор Володимирович, асистент Сизоненко Альона Віталіївна та асистент Корнілов Олександр Володимирович. З 2017 року по теперішній час на кафедрі працює внутрішній сумісник, кандидат педагогічних наук, асистент Когут Ірина Вікторівна.

З 2013 р. по теперішній час робота колективу кафедри загальної, вікової та практичної психології спрямована на активізацію наукової, науково-методичної роботи, якісне удосконалення методичного інструментарію фахівців, підвищення якості й обсягу друкованої продукції, на формування вмінь розв’язувати різноманітні завдання в умовах кредитно-модульної системи, діяти в нестандартних ситуаціях, творчо мислити і самостійно приймати рішення.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін на факультетах: фізико-математичному, природничому, історичному, філологічному, технологій та дизайну, фізичного виховання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр», «доктор філософії».

Наукова проблематика кафедри

Психологія розвитку особистості в освітньому просторі, державний реєстраційний номер 0114U002501

На кафедрі з 2013 року функціонує аспірантура зі спеціальності 053 Психологія (керівник – доктор психологічних наук, проф. Яланська С.П.).

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЙ

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми психологічної науки у вимірах сучасного освітнього простору» (24-25 квітня 2014 року)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Становлення і розвиток особистості в умовах освітнього простору: теорія і практика» (14-15 травня 2015 року)

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи»(17 травня 2017 року)

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю до 100-річчя Національної академії наук України «Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи».(17-18 травня 2018 року)

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНФЕРЕНЦІЙ ОПУБЛІКОВАНО

1. Збірник матеріалів конференції: Актуальні проблеми психологічної науки у вимірах сучасного освітнього простору : збірник наукових матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (15-16 травня 2014 року, м. Полтава) / за заг. ред. С.П. Яланської. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. – 174 с.

2. Фахове видання: Наука і освіта: науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України. – Одеса : ЛераДрук, 2014. – Вип. 6/CХXIII. – С. 148–154. – (Сер.: Психологія і педагогіка).

3. Збірник матеріалів конференції: Становлення і розвиток особистості в умовах освітнього простору: теорія і практика : збірник наукових матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (14-15 травня 2015 року, м. Полтава) / за заг. ред. С.П. Яланської. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – 194 с.

4. Фахове видання: Наука і освіта : науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України. – Одеса: ЛераДрук, 2015. – Вип. 3/CХXII. – 148 с.– (Сер.: Психологія і педагогіка).

5. Збірник матеріалів конференції: Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи : збірник наукових матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (20 травня 2016 року, м. Полтава) / За заг. ред. С.П. Яланської. – Полтава: Видавець Шевченко Р.В., 2016. – 124 с.

6. Збірник наукових матеріалів конференції: Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи : збірник наукових матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (17-18 травня 2017 року, м. Полтава) / за заг. ред. С.П. Яланської. – Полтава: Видавець Шевченко Р.В., 2017. – 223 с.

Збірник матеріалів конференції: Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи : збірник наукових матеріалів ІІІ Всеукр. наук. - практ. конф. з міжнар. участю до 100-річчя Національної академії наук України (17 – 18травня 2018 року, м. Полтава). – Полтава: Видавець Шевченко Р. В., 2018. – 248с.

РОБОТА КАФЕДРИ ЗІ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ

На кафедрі функціонують 4 проблемні групи: «Психолого-педагогічні проблеми учнівської та студентської молоді в освітньому середовищі» (науковий керівник: доктор психологічних наук, професор С.П. Яланська); «Психологія обдарованості дітей» (науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Н.М. Атаманчук); «Психологічні аспекти професійного і особистісного становлення майбутніх педагогів» (науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Т.М. Дзюба); «Психологічні особливості девіантної поведінки» (науковий керівник: старший викладач В.В. Кірічек).

У 2013 році студентка психолого-педагогічного факультету (група Сп-28) приймала участь у 2 етапі Всеукраїнської олімпіади з психології, який проходив у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д.Ушинського (м. Одеса). Студентка Порохня Ю. М. отримала ІІ місце (Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Атаманчук Н. М.).

У 2016 році студентка факультету філології та журналістики (група У-33) приймала участь у 2 етапі Всеукраїнської олімпіади з психології, який проходив у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д.Ушинського (м. Одеса). Студентка Титаренко А. С. отримала І місце (Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Дзюба Т. М.).

ЗВ’ЯЗКИ З ІНШИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА УСТАНОВАМИ

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені K.Д. Ушинського

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Полтавський обласний наркологічний диспансер

Національний університет «Острозька академія»

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Ми запрошуємо до співпраці всіх, хто цікавиться проблемами психологічної науки!