ПНПУ Фізико-математичний факультет
Кафедра загальної, вікової та практичної психології

Склад кафедри:

  1. Яланська Світлана Павлівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної, вікової та практичної психології;
  2. Атаманчук Ніна Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент;
  3. Дзюба Тетяна Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент;
  4. Кірічек Віктор Володимирович – старший викладач;
  5. Сизоненко Альона Віталіївна – асистент;
  6. Корнілов Олександр Володимирович - старший лаборант.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАФЕДРУ

Кафедра загальної, вікової та практичної психології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка створена у 2013 р. з метою забезпечення якості фундаментальної та фахової підготовки майбутніх учителів.

Завідувач кафедри – доктор психологічних наук, професор Яланська Світлана Павлівна.

З 2.09.2013 р. на кафедрі працює 5 штатних викладачів: доктор психологічних наук, професор Яланська Світлана Павлівна, кандидат психологічних наук, доцент Атаманчук Ніна Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент Дзюба Тетяна Михайлівна, старший викладач Кірічек Віктор Володимирович, асистент Сизоненко Альона Віталіївна та старший лаборант – Корнілов Олександр Володимирович.

З 2013р. по теперішній час робота колективу кафедри загальної, вікової та практичної психології спрямована на активізацію наукової, науково-методичної роботи, якісне удосконалення методичного інструментарію фахівців, підвищення якості й обсягу друкованої продукції, на формування вмінь розв’язувати різноманітні завдання в умовах кредитно-модульної системи, діяти в нестандартних ситуаціях, творчо мислити і самостійно приймати рішення.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін на факультетах: фізико-математичному, природничому, історичному, філологічному, технологій та дизайну, фізичного виховання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», «доктор філософії».

Наукова проблематика кафедри

• Психологія розвитку творчості особистості в умовах сучасного освітнього простору.

• Психологія професійного розвитку особистості.

На кафедрі з 2013 року функціонує наукова школа «Психологія розвитку особистості в умовах сучасного освітнього простору» (керівник – доктор психологічних наук, проф. Яланська С.П.).

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЙ

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми психологічної науки у вимірах сучасного освітнього простору» (24-25 квітня 2014 року)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Становлення і розвиток особистості в умовах освітнього простору: теорія і практика» (14-15 травня 2015 року)

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНФЕРЕНЦІЙ ОПУБЛІКОВАНО

1. Збірник матеріалів конференції: Актуальні проблеми психологічної науки у вимірах сучасного освітнього простору: збірник наукових матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (15-16 травня 2014 року, м. Полтава) / за заг. ред. С.П. Яланської. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. – 174 с.

2. Фахове видання: Наука і освіта: науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України. – Одеса: ЛераДрук, 2014. – Вип. 6/CХXIII. – С. 148–154. – (Сер.: Психологія і педагогіка).

3. Збірник матеріалів конференції: Становлення і розвиток особистості в умовах освітнього простору: теорія і практика: збірник наукових матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (14-15 травня 2015 року, м. Полтава) / за заг. ред. С.П. Яланської. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – 194 с.

4. Фахове видання: Наука і освіта : науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України. – Одеса: ЛераДрук, 2015. – Вип. 3/CХXII. – 148 с.– (Сер.: Психологія і педагогіка).

5. Збірник матеріалів конференції: Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи: збірник наукових матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (20 травня 2016 року, м. Полтава) / За заг. ред. С.П. Яланської. – Полтава: Видавець Шевченко Р.В., 2016. – 124 с.

РОБОТА КАФЕДРИ ЗІ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ

На кафедрі функціонують 4 проблемні групи: «Психолого-педагогічні проблеми учнівської та студентської молоді в освітньому середовищі» (науковий керівник: доктор психологічних наук, професор С.П.Яланська); «Психологія обдарованості дітей» (науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Н.М.Атаманчук); «Проблема особистості в психології» (науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Т.М.Дзюба); «Психологічні особливості девіантної поведінки» (науковий керівник: старший викладач В.В. Кірічек).

У 2013 році студентка психолого-педагогічного факультету (група Сп-28) приймала участь у 2 етапі Всеукраїнської олімпіади з психології, який проходив у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д.Ушинського (м. Одеса). Студентка Порохня Ю. М. отримала ІІ місце (Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Атаманчук Н. М.).

У 2016 році студентка факультету філології та журналістики (група У-33) приймала участь у 2 етапі Всеукраїнської олімпіади з психології, який проходив у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д.Ушинського (м. Одеса). Студентка Титаренко А. С. отримала І місце (Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Дзюба Т. М.).

ЗВ’ЯЗКИ З ІНШИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА УСТАНОВАМИ

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені K.Д. Ушинського

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м.Івано-Франківськ

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Полтавський обласний наркологічний диспансер

Ми запрошуємо до співпраці всіх, хто цікавиться проблемами психологічної науки!