ПНПУ Фізико-математичний факультет
Кафедра загальної педагогіки та андрагогіки.

.

Склад кафедри:

 1. Ільченко Олена Юріївна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки;
 2. Кравченко Іван Віталійович – кандидат педагогічних наук, доцент;
 3. Мокляк Володимир Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент;
 4. Петренко Леся Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент;
 5. Пусепліна Наталія Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент;
 6. Семеновська Лариса Аполлінаріївна – доктор педагогічних наук, професор;
 7. Фазан Василь Васильович – доктор педагогічних наук, доцент;
 8. Хоменко Алла Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент;
 9. Цина Валентина Іванівна – доктор педагогічних наук, доцент;
 10. Андреєва Тетяна Миколаївна – старший лаборант.
З історії кафедри

Історія кафедри педагогіки розпочинається з 1914 року – року заснування Полтавського вчительського інституту. Першим викладачем психології, педагогіки і логіки у ньому був ректор О.К. Волнін. З 1917 р. педагогіку викладав, а з 1925 р. і очолював кафедру педології й педагогіки Г. Г. Ващенко. З 1923-1924 н. р. поновому організовано педагогічну практику студентів, створено педагогічний кабінет, який здійснював значну дослідницьку та методичну роботу. Проводилася популяризація нових методів соціального виховання, вивчався досвід навчальних закладів (зокрема, колонії ім. М. Горького, очолюваної А. С. Макаренком).

У кінці 20-х років ХХ століття існувало вже дві педагогічні кафедри: кафедру педагогіки очолював П.Л. Адамович, а кафедру педології – проф. Г.Г. Ващенко. У 1931 р. кафедри були об'єднані, реорганізованою кафедрою керував Г.Г. Ващенко. При кафедрі педології і педагогіки була відкрита аспірантура.

Після повернення інституту з евакуації у листопаді 1943 року кафедру педагогіки очолював І.А. Зиза, пізніше – С.М. Смолінський. У повоєнні роки завідувачами кафедри педагогіки були І.М. Дуплій, В.П. Луцький, Т.І. Гавакова, В.С. Пелипець, В.М. Мирний, В.С. Лутфуллін. З 1990 року кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України А.М. Бойко. За її керівництва у 1993 році розроблено й упроваджено інноваційний інтегрований курс теорії та історії педагогіки, навчально-методичне забезпечення викладання цілого ряду нормативних і елективних дисциплін.

Сьогодні кафедрою підготовлено й уведено такі нові курси, як: «Персоналії в історії української педагогіки», «Основи християнської педагогіки», «Основи компаративної педагогіки» й ін.

На кафедрі діє аспірантура й докторантура з педагогічних спеціальностей. Активно проводяться теоретичні й прикладні педагогічні дослідження. Під керівництвом проф. А.М. Бойко захищено близько 30 кандидатських і 3 докторські дисертації. Творчий колектив кафедри працює над виконанням держбюджетної наукової теми «Забезпечення єдності педагогічної теорії і практики в умовах модернізації освіти України».Сьогодення

У 2016 р. кафедрою загальної педагогіки та андрагогіки ініційовано підписання угоди про співпрацю між Латвійським університетом і Полтавським національним педагогічним університетом імені В.Г.Короленка. Координатором виконання угоди від університету є завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки, доктор педагогічних наук Олена Ільченко з боку Латвійського університету – доктор педагогічних наук, професор Рудіте Андерсон.


У рамках виконання угоди 22-23 листопада 2016 р. на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка було проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Інноваційність в освіті: пошуки і перспективи розвитку», у якій взяли участь професори Рудите Андерсон і Луція Рутка із Латвійського університету.


7-10 червня 2017 р. відбулася робоча поїздка короленківців до Латвійського університету – завідувачів кафедр Олени Ільченко і Андрія Ткаченка для проведення наукового семінару «Педагогічна спадщина А.С.Макаренка». У семінарі, який проходив на базі факультету Педагогіки, психології та мистецтва, взяли участь викладачі і докторанти Латвійського університету.


Відбулися зустрічі із ректором Латвійського університету, професором Індрікисом Муйжнієксом, деканом факультету Педагогіки, психології і мистецтва, професором Малгожатой Рашчевськой для обговорення можливостей і перспектив подальшої співпраці. Латиські колеги виявили зацікавленість у більш тісних контактах з нашим університетом в контексті вивчення творчої спадщини А.С. Макаренка та в проведенні спільного методологічного семінару докторантів і аспірантів з педагогіки.


Зі світлинами із семінару «Педагогічна спадщина А.С. Макаренка» можна ознайомитись за посиланням: https://goo.gl/photos/eM4buLKRT6AvkSHHA


РОБОТА КАФЕДРИ ЗІ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ


Студентка Смірнова Марія (науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Цина Валентина Іванівна) перемогла у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Педагогічні науки», отримавши диплом ІІІ ступеня і грамоту за участь Української асоціації імені Василя Сухомлинського. Тема наукової роботи: «Формування громадянської зрілості старшокласників у ЗНЗ засобами сучасних інноваційних педагогічних технологій».
16-19 травня 2017 р. на базі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка», у якому студентка ІІ курсу факультету філології та журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка Катерина Ніколенко посіла 2 місце.

Кафедра загальної педагогіки та андрагогіки є випусковою в галузі знань Освіта/Педагогіка за спеціальністю «Освітні педагогічні науки».

Термін навчання – 1 рік 4 місяці на базі освітнього ступеня «бакалавр» і освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» будь-якої галузі знань чи спеціальності (денна форма навчання).

Кваліфікація: викладач вищого навчального закладу.

Випускники здатні обіймати такі посади: викладач вищого навчального закладу.

Випускник підготовлений до роботи за такими видами професійної діяльності: освітня (викладач у сфері освіти, підготовки і перепідготовки педагогічних кадрів); науково-дослідницька (фахівець у різних типах науково-дослідних і освітніх установ); організаційно-управлінська (менеджер системи педагогічної освіти).

Зміст підготовки фахівців забезпечується:
вивченням
професійно-орієнтованих навчальних дисциплін: педагогіка вищої школи, психологія вищої школи, методика викладання у вищій школі, організація та методологія наукових досліджень, інноваційна парадигма освіти і виховання, андрагогіка в системі педагогічних наук, педагогічні технології навчання і виховання у вищій школі, суб’єкт-суб’єктні відносини викладача і студента у вищій школі, історія педагогіки вищої школи;
дисциплін за вибором студента: дисципліна для набуття іншомовних компетенцій, автономія вищого навчального закладу, менеджмент в освіті, інформаційно-комунікаційні педагогічні технології, гендерний підхід у педагогіці, основи християнської педагогіки, полікультурне навчання і виховання у світових освітніх системах;
проходженням
виробничої педагогічної та виробничої переддипломної практик на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
виконанням та захистом
атестаційного екзамену з професійної підготовки.
Наші контакти:
 • Адреса: 36003, м. Полтава, вул. Остроградського 2, навчальний корпус №2, ауд. 209, ауд. 235 (лаборантська)
 • E-mail: pnpu.pedagogika@gmail.com
 • Web-site: http://maths.pnpu.edu.ua/ped.php