Ільченко Олена Юріївна

Доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки

Контактна інформація:

Службова адреса: м. Полтава, вул. Остроградського, 2, кафедра загальної педагогіки та андрагогіки.

Службовий телефон: (05322) 2-56-95.

Трудова і професійна діяльність

Після закінчення Лубенської школи-ліцею № 6 вступила на природничий факультет до Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка, який закінчила у 1998 р., здобувши кваліфікацію «Вчитель хімії та біології». З 1997 р. (під час навчання в інституті) й до 2001 р. працювала вчителем хімії в Лубенський школі-ліцеї № 6. З вересня 2001 р. й до тепер працює у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка на посаді доцента кафедри загальної педагогіки та андрагогіки. У 2000-2004 р. навчалася в аспірантурі заочного відділення Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. У 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди захистила кандидатську дисертацію за темою «Виховання дітей-безпритульників на Полтавщині в 20-30-і рр. ХХ століття». Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Бойко А.М.

У 2009 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки.

У 2009-2012 р. навчалася в докторантурі Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

У 2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.456.02 в Інституті вищої освіти НАПН України, м. Київ захистила докторську дисертацію на тему «Благодійна діяльність жінок в освіті України (ХVІІ – ХVІІІ століття). Науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Бойко А.М.

З червня 2015 р. – завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки ПНПУ імені В.Г. Короленка.

Має почесну грамоту виконавчого комітету Полтавської міської ради (2018 р.); подяку Полтавської обласної ради за плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток вищої освіти на Полтавщині, підготовку висококваліфікованих спеціалістів і наукових кадрів (2014 р.), подяку Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка за участь та роботу у складі апеляційної комісії ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка» (2018 р.); грамоти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка за вагомі результати у науковій діяльності (2006, 2008, 2009 рр.).

Навчальна і методична робота

Проводить лекційні, семінарські і практичні заняття з навчальних дисциплін: «Педагогіка», «Педагогіка вищої школи», «Менеджмет в освіті», «Гендерний підхід у педагогіці», «Персоналії в історико-педагогічному дискурсі». Керує виробничою педагогічною практикою студентів, магістрантів, аспірантів.

З 2001 р. підготовлено понад 60 виступів на кафедрі з актуальных проблем педагогіки та методики.

Є гарантом освітньої програми підготовки магістра у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.

У 2017 р. брала участь в нараді голів райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, керівників органів управління освітою райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад за особистої участі голови облдержадміністрації Головка В.А. «Створення сучасного освітнього простору Полтавщини – запорука гармонійного розвитку учня і вчителя».

Наукова робота

Коло наукових інтересів: «Гендерний підхід у педагогічній науці», «Феномен благодійної діяльності в освіті Україні».

Публікується з 2001 р., є автором 140 праць в сучасних наукових та навчально-методичних вітчизняних (Київ, Вінниця, Слов’янськ, Хмельницький, Івано-Франківськ, Умань, Чернівці, Севастополь, Полтава) і зарубіжних виданнях (Чехія, Болгарія, Польща, Казахстан, Росія, Азербайджан). З-поміж них – 73 публікації у фахових, наукометричних, іноземних наукових збірниках, зокрема таких, як: «Рідна школа» (Київ), «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова» (Київ), «Гуманізація навчально-виховного процесу» (Слов’янськ), «Науковий вісник Чернівецького університету «Педагогіка та психологія», «Педагогічні науки» (Полтава), «Постметодика» (Полтава), «Імідж сучасного педагога» (Полтава), Науковий журнал «ScienceRise» (Харків), «Nauka i studia» (Перемишль, Польща), «Оралдын гылым жаршисы» (Уральськ, Казахстан), «Современный научный вестник» (Бєлгород, Росія), «Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук» (Баку, Азербайджан).

Є автором монографії «Благодійна діяльність жінок в освіті України (ХVІІ–ХVІІІ ст.)» (Полтава, 2013. – 374 с.); навчально-методичного посібника «Благодійність жінок в освіті України: історія, сучасний стан і перспективи розвитку» (Полтава, 2015. – 267 с.); навчально-методичного посібника «Педагогічне благодійництво жінок: ретродосвід і перспективи розвитку» (Полтава, 2013. – 208 с.); авторського спецкурсу «Духовно-моральний аспект у змісті благодійних практик жінок в освіті України ХVІІ–ХVІІІ ст.» (Полтава, 2013. – 38 с.); співавтором колективної монографії «Опорна школа: шляхи становлення» / за ред. М. І. Степаненка (Полтава, 2017. – С. 6–20); колективної монографії «Алла Бойко: наукові, навчальні й моральні уроки (науково-педагогічна школа)» (Полтава, 2015. – С. 43–99); посібника «25 видатних українських педагогів» / за ред. А. М. Бойко (Полтава, 2016. – С. 312–327); науково-методичного посібника «Методолого-теоретичні й методичні засади виховання молоді на національно-культурних традиціях українського народу в умовах євроінтеграції» (Полтава, 2008. – С. 110–125); навчально-методичного посібника із грифом МОН України «Педагогіка. Інтегрований курс теорії та історії педагогіки» (Київ, 2002. – С. 217–244; 302–319).

Постійна учасниця конференцій регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів. З 2001 р. взяла участь у понад 70 наукових зібраннях, як в Україні, так і поза її межами – Болгарія, Росія, Чехія, Латвія. У червні 2017 р. відвідала Латвійський університет й узяла участь в організації і проведенні наукового семінару «Педагогічна спадщина А.С. Макаренка» (Рига, 7-10 червня 2017 р.). За ініціативи О.Ю. Ільченко та під її керівництвом проведена низка наукових конференцій, зокрема: Всеукраїнська науково-практична конференція «Упровадження основних положень Закону України «Про вищу освіту» як засіб забезпечення європейського рівня діяльності вищої школи» (17-18 листопада 2015 р.), Всеукраїнська науково-практична конференція із міжнародною участю «Інноваційність в освіті: пошуки і перспективи розвитку» (22-23 листопада 2016 р.), Всеукраїнська науково-практична конференція із міжнародною участю «Педагогіка вищої школи: стратегія, перспективи розвитку, передовий досвід» (21-22 листопада 2017 р.) тощо.

Виступала в якості офіційного опонента дисертаційного дослідження Бондаренко В.В. «Педагогічні погляди та просвітницька діяльність Д.С. Туптала (Димитрія Ростовського) у контексті освітнього простору другої половини ХVІІ – ХVІІІ століть» (13 вересня 2010 р., спеціалізована вчена рада К 44.053.01 Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка). Виступала в якості рецензента дисертаційних досліджень на предмет їх рекомендації до захисту – Жиров О.А. (2007 р.), Петренко Л.М. (2011 р.), Даниско О.В. (2013 р.).

О.Ю. Ільченко є ініціатором укладання всеукраїнських угод про співпрацю між кафедрою загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка і кафедрою педагогіки та менеджменту освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (до 04.04.2021 р.), кафедрою історії педагогіки та порівняльної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С Сковороди (до 14.09.2020 р.), кафедрою педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (до 07.12.2020 р.). У 2016 р. на кафедрі укладено міжнародні угоди про співробітництво між Полтавським національним педагогічним університетом імені В.Г. Короленка і Латвійським університетом (до 08.04.2021 р.), Полтавським національним педагогічним університетом імені В.Г. Короленка і Академією Поморською в Слупську (Польща) (до 05.05.2021 р.).

З 2010 р. О.Ю. Ільченко керує роботою аспірантів і здобувачів:

Організаційна робота

З 2006 р. відповідальна за наукову та науково-методичну діяльність кафедри загальної педагогіки та андрагогіки.

У 2009 – 2012 рр. О.Ю. Ільченко – відповідальний редактор фахового збірника наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка «Педагогічні науки». З 2009 р. – член редакційної колегії фахового збірника наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка «Педагогічні науки». У 2007 – 2011 рр., 2014 р., 2015 р. – член редакційної колегії часопису «Дидаскал» кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка; з 2016 р. – головний редактор часопису. З 2014 р. – член редакційної колегії збірника наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

З 2008 р. й понині – член організаційних комітетів міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових, науково-практичних конференцій, конгресів, методологічних семінарів. З 2010 по 2011 рр. – член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій К44.053.01 в ПНПУ імені В.Г. Короленка. З вересня 2016 р. – член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій Д 44.053.03 зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки в ПНПУ імені В.Г. Короленка.

З червня 2015 р. – завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки. З 2016 р. – член вченої ради університету.

У 2017 р. – член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка», Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка; у 2018 р. – член апеляційної комісії ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка», Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. У 2017 р. – член журі міського Конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка.

Найвизначніші публікації (список додається).